V.  V homeopatiku není žádná účinná
látka, nemůže tedy fungovat

To je jeden z nejzásadnějších argumentů odpůrců homeopatie, podle hesla „když jsem něco neviděl, tak to neexistuje“. Co na argument podobného typu odpovídá Bohuš profesorce v podání Ivany Chýlkové ve filmu Dědictví, nemusím asi citovat.
Oficiální věda kdysi tvrdila, že Země se nemůže točit kolem slunce. Odpůrce upalovali na hranici.
Oficiální věda nyní tvrdí, že homeopatie nemůže fungovat. Odpůrce nemohou upalovat (zatím), tak je aspoň zesměšňují v médiích.

Ale vážně. Jsem si vědom toho, že důkaz fungování homeopatie opravdu dosud nebyl podán. Dosavadní teorie o „paměti vody“ apod. mne – a tady souhlasím se skeptiky – neuspokojily.

Dovolte krátkou logickou úvahu:
Tvrzení A: Správně zvolený homeopatický lék (tzv. similimum) V PRAXI
funguje – přesvědčily se o tom empiricky již milióny lidí na
vlastní kůži.
Tvrzení B: Vědci nenalezli TEORETICKÉ zdůvodnění, JAK funguje.

Z těchto dvou tvrzení se dá
usoudit, že věda prostě ZATÍM nemá tak citlivé metody měření, které by dovedly
energii homeopatik změřit.

Ale blýská se na lepší časy. Existuje práce, která potvrdila nanočástice původní látky v ředění 30C a 200C metodami transmisní elektronové mikroskopie (TEM), elektronové difrakce a chemické analýzy s indukčně vázanou plazmou – tzv. atomovou emisní spektroskopií (ICP-AES). A jistě přijdou i další pokroky vědy.

Následující informace berte
prosím jen jako naději laika. Fyzice nerozumím. Jedním z důvodů může být i
to, že školská (i medicínská) fyzika vůbec nebere v úvahu rozvoj kvantové
mechaniky. Jako by ustrnula někde v osmdesátých letech minulého století.

Z kvantové mechaniky přitom dnes
čerpá organická chemie, z organické chemie pak molekulární biologie, tedy
život. Život proto vychází z kvantové mechaniky. Krásně uvádí
rozpor mezi chápáním klasické fyziky a kvantové fyziky profesor Jim Al-Khalili
ve své přednášce na příkladu „kvantového lyžaře“. Běžný lyžař objede strom
zleva nebo zprava. Kvantový lyžař je schopen objet strom z obou stran
naráz. Co na to říkají skeptici, nevím.

Z kvantové mechaniky vychází
nový krásný obor – kvantová biologie. (Učí se o něm na lékařských fakultách?
Učí se aspoň o tom, že taková věda existuje?).

Tento obor je v začátcích, ale již přinesl zajímavá poznání: (

a) Pták červenka
– kvantová mechanika mu pomáhá při orientaci při letu ze severu na jih a zpět, dřív
se soudilo, že letí podle elektromagnetického pole země, ale to je příliš
slabé. Je 100x slabší než pole magnetu na nástěnce. Nyní se přišlo na to, že se
orientuje pomocí kvantové propojenosti (provázanosti) fotonů v oku. Pár
elektronů v kryptochromu (což je bílkovina v sítnici) je takto
provázán. Einstein se kvůli tomuto poznání velmi zlobil, nazýval to „přízračné
působení na dálku“.

b) Lidský čich
– dřív se soudilo, že vnímáme vůni jen na základě toho, že molekula látky
zapadne do molekuly receptoru. To je sice pravda, ale nevysvětluje to, proč
různé molekuly nám voní stejně (mandle x kyanid). Vysvětlením jsou molekulární
vibrace – každá má různou vlnovou délku. Důkaz přinesl pokus s ovocnými
muškami. Měly se rozhodnout mezi pachem ovocného květu, a upraveným pachem
stejné molekuly ale s různou vibrací (místo vodíku bylo dáno deuterium).
Mušky se rozhodly opakovaně správně – a nemohly to poznat podle zapadnutí
molekuly do receptoru, protože obě molekuly tam zapadly.

c) Proměna pulce v žábu – normálně se nedá vysvětlit, že enzymy rozloží skelet pulce tak rychle.
Vysvětlení: protony projdou skrz energetickou bariéru tak, že se změní ve vlnění – říká se tomu kvantový tuneling.  Ten probíhá pravděpodobně v každé buňce, která má enzymy. Kvantové tunelování zjednodušeně říká, že částice může narazit na bariéru a projít na druhou stranu. Zabývá se jím blíže například Judith  Klinman(ová).

Zeptáte se – co má společného červenka nebo pulec s homeopatií? V tomto případě jednu věc: uvedené jevy se dříve bez kvantové biologie nedaly vysvětlit – stejně jako se nedá zatím vysvětlit homeopatie.

Objevy nových částic – Higgsova bosonu, Weylova fermionu  (což je vlastně částice bez hmoty) atd. dávají šanci, že se ještě dožijeme i potvrzení energie, kterou disponují drobné homeopatické kuličky. Ne nadarmo patří homeopatie mezi energo-informační metody léčby.

Závěrem jedna poznámka pro skeptiky: Nepřítomnost důkazu
není důkazem nepřítomnosti!